Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

28 listopada 2023 r.

Pismo w sprawie funkcjonowania programu SKPPRO w świetle obowiązujących przepisów 

Program SKP PRO pozwala na jednym stanowisku komputerowym wykonywać czynności przez kilku diagnostów samochodowych z uwzględnieniem warunków rotacyjnych.

(...)

Czas przeprowadzenia badania technicznego

Pytanie: czy można w ciągu kilku minut określić prawidłowo stan techniczny pojazdu?

czytaj Pismo


 

12 kwietnia 2023

Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych

Opracowanie powstało na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i zawiera między innymi omówienie problematyki podwójnej odpowiedzialności za to samo naruszenie, raz w trybie administracyjnoprawnym, drugi raz w trybie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia w kontekście zasady ne bis in idem.

czytaj Opracowanie

Żródło: https://iws.gov.pl/


Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

czytaj wyjaśnienie


01 września 2021 r.

Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

II SA/Gl 593/18 - Wyrok WSA w Gliwicach

TEZA

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Z tych samych pojazdów korzystają bowiem często różne osoby, w różnych miejscach, są one niejednokrotnie rejestrowane na więcej niż jeden podmiot. W takich sytuacjach nie da się powiązać pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę. Istnieje jednak możliwość oznaczenia pojazdu tzw. tablicami rejestracyjnymi indywidualnymi, na których litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Nie ma żadnych przeszkód, by takie indywidualne oznaczenie w sposób dość łatwy (lub wręcz wprost) pozwalało zidentyfikować właściciela pojazdu, jeśli będzie to określenie dla niego bardzo charakterystyczne i zindywidualizowane, pozwalające się zorientować o jaką osobę chodzi. Są to jednak przypadki marginalne. - czytaj Wyrok WSA


 

16 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia podatkowe z 9 kwietnia 2020 r. dot. wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. 

Objaśnienia podatkowe z 9.04.2020 r. - Pobierz PDF 

źródło: www.gov.pl

 


20 marca 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa2

----------------

ABC BHP Informator dla pracodawców

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także przedsiębiorcy, na rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne, w tym pracujące na podstawie umów zlecenie i o dzieło, a także wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Świadome zarządzanie obszarem bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, ale również nieodłączny element rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu. Wysoka kultura pracy, etyka w postępowaniu i budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o pracowników i osoby współpracujące to kluczowy element sukcesu.

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/192847/ABC%20BHP%202018%20INTERNET-maly.pdf

 


23 lipca 2019 r.

Wyrok WSA istotny dla właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów zatrudniających diagnostów samochodowych. - czytaj Wyrok

Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych.


31 sierpnia 2018 r.

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
System ISZTAR - Informacja Taryfowa

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej

http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/pubdocument_PL?publicationName=reg&ncode=178703&Day=27&Month=11&Year=2012

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
BVBA Van Landeghem przeciwko Belgische Staat.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hof van beroep te Antwerpen - Belgia.
Wspólna Taryfa Celna - Nomenklatura Scalona - Klasyfikacja taryfowa - Pozycje 8703 i 8704 - Pojazd mechaniczny typu "pickup".
Sprawa C-486/06.
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A62006CJ0486

 


 

13 sierpnia 2018

Wyrok w sprawie udzielania informacji publicznej po przesłaniu na adres poczty elektonicznej organu - orzeczenie prawomocne.

 

W judykaturze nakazuje się zaś za wniosek pisemny uznawać również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną (e-mail) - i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny (zob. np. wyrok NSA z dnia 16 marca 2009 r., I OSK 1277/08). Wyjaśnić też należy, że do obowiązków organu administracji publicznej należy taka konfiguracja poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej organu – aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przesyłanych na ten adres podań, wobec prawnej dopuszczalności ich wnoszenia także drogą elektroniczną (zob. post. NSA z dnia 10 września 2015 r., I OSK 1968/15; post. NSA z dnia 3 listopada 2015 r., I OSK 1940/15, CBOSA). Skutki trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania i obsługiwania przez organy administracji publicznej oficjalnych systemów służących do komunikacji z tymi organami (np. poczty elektronicznej, systemu ePUAP) nie mogą być przerzucane na korzystających z tych systemów (zob. postanowienie NSA z dnia 5 listopada 2015 r., I OZ 1414/15; por. też: wyrok NSA z dnia 16 lutego 2016 r., I OSK 2186/14). Ryzyko nieodebrania czy też nieodczytania przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej wniosku, skierowanego na oficjalnie podany adres poczty elektronicznej organu, obciąża ten organ, a nie wnioskodawcę (por. post. NSA z dnia 18 listopada 2015 r., I OSK 2897/15). Z orzecznictwa wynika w istocie domniemanie, że jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej organu, to znaczy, że dotarła ona do adresata. Odmienne zapatrywanie sprawiałoby, że w praktyce prawo do wnioskowania o informację publiczną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) byłoby iluzoryczne, a jego skuteczność zależna byłaby od woli organu. Godziłoby to w regulacje konstytucyjne, wymagające zapewnienia sprawności działania władz publicznych (preambuła Konstytucji), jak też dostępność informacji publicznej - art. 61 ust. 1 Konstytucji. Wskazać jednak należy, że dla zastosowania opisanego wyżej domniemania kluczowe jest ustalenie, czy wniosek został w ogóle wysłany drogą elektroniczną. Dopiero potwierdzenie tego faktu pozwala przenieść ciężar dowodu, że wniosek nie został doręczony, na organ administracji, na którego adres poczty elektronicznej skierowany został wniosek. W przywoływanym wyżej orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmowano, że wydruk z poczty elektronicznej nadawcy stanowi dostateczny dowód, że wiadomość zawierająca wniosek została wysłana (zob. wyrok NSA z dnia 16 września 2016 r., I OSK 1924/16). Błędna jest zatem taka wykładnia art. 13 ust. 1 u.d.i.p., według której przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną dla uznania, że został on skutecznie złożony wymaga od wnioskodawcy potwierdzenia otrzymania wniosku przez organ. Taka wykładnia zaprezentowana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

czytaj wyrok -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B605B860F9

 


 

15 czerwca 2018 r.

Mechanizm podzielonej płatności - split payment.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzony zostaje do ustawy o podatku od towarów i usług mechanizm podzielonej płatności (split payment).

czytaj Pismo


 

23 maja 2018 r.

 PRZEWODNIK PO RODO

Dla małych i średnich przedsiębiorców.

Pobierz PDF

Żródło: MPiT


 

05 kwietnia 2017 r. 

NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Po polskich drogach poruszają się setki tysięcy pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu ze względu na ich zły stan techniczny. Sprzyja temu rosnący import coraz starszych samochodów z Europy Zachodniej, których właściciele bez problemu na konkurencyjnym rynku załatwiają stempel dopuszczający auto do ruchu. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że ponad połowa skontrolowanych stacji wykonywała badania samochodów powierzchownie – w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i zatrudnionymi w nich diagnostami.

(….)

Nadzór nad SKP w zakresie spełniania warunków lokalowych i wyposażenia Zdecydowana większość starostów (18 z 21) nienależycie nadzorowała stacje kontroli pojazdów pod względem tego czy mają odpowiednie warunki lokalowe i sprzęt do prowadzenia diagnostyki pojazdów.

(….)

Diagności pomimo ujawnienia w trakcie badań diagnostycznych poważnych usterek dotyczących m.in. układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia pojazdu i oświetlenia nie zatrzymywali dowodów rejestracyjnych, co jest ich obowiązkiem. Z kolei starostowie w powyższych sytuacjach nie cofali uprawnień diagnostom, co z kolei jest ich obowiązkiem.

Informacja prasowa - https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dopuszczeniu-pojazdow-do-ruchu-drogowego.html

NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego - informacja szczegółowe (Plik PDF)

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne):

Delegatura NIK w Białymstoku

Delegatura NIK w Kielcach

Delegatura NIK w Lublinie

Delegatura NIK w Olsztynie

Delegatura NIK w Rzeszowie

Departament Infrastruktury

 


 

21 lutego 2017 r.

Kto odpowiada za niewłaściwe działanie programu na stacji kontroli pojazdów?

"Diagnosta odpowiada za prowadzone badania oraz za treść wypełnianej dokumentacji. Tym bardziej zatem, gdy wiadome jest niewłaściwe działanie programu, na diagnoście ciąży obowiązek szczególnej kontroli tych danych, które komputer generuje..."

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. czytaj Wyrok

 


 

24 listopada 2016 r. 

 17 interpretacji podatkowych związanych z opłatą ewidencyjną, które potwierdzają poglądy prezentowane podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP o/Krosno oraz SUNRISE P.H.U.  - czytaj Interpretacje podatkowe

 


 

23 listopada 2016 r. 

SKP od A do Z - czytaj artykuł autoEXPERT

 


24 października 2015 r.

Wyrok w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów. Diagnosta wyznaczał terminy poprzez dopełnianie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi kasacyjnej za nieusprawiedliwione i oddalił ją na podstawie art. 184 p.p.s.a.  - czytaj Wyrok

 


 

16 października 2015 r.

Felieton dotyczący Cepik 2.0 - czytaj felieton

 


11 września 2015 r. 

Zły stan techniczny aut powodem wielu wypadków w Polsce - czytaj artykuł autoEXPERT 

 


06 listopada 2014 r. 

Czy urzędnik może wystawić czasowe dopuszczenie do ruchu nie znając stanu technicznego pojazdu - czytaj artykuł autoEXPERT


04 listopada 2014 r.

Informacja dla właścicieli komisów samochodowych oraz osób sprowadzających samochody z zagranicy - czytaj

 


 

03 października 2014 r.

Pozwolenie czasowe nie dla pojazdu z zatrzymym dowodem rejestracyjnym - czytaj 

 


 

17 września 2014 r.

Okresowe badanie techniczne pojazdu po raz pierwszy a rejestracja czasowa -czytaj

Zmiany konstrukcyjne samochodu przed jego rejestracją -czytaj

 


 

13 maja 2014 r.

CEPiK 2.0 - sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej w MSW z udziałem przedstawiciela firmy Japa Software.

 


 

04 czerwca 2013 r.

Jak zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji GIODO oraz co powinno zawierać?

 


 

15 maja 2013 r. 

Zbiorniki IRENE dozwolone. Sąd drugi raz obalił decyzję niekorzystną dla producenta samochodowych zbiorników na gaz - znów ze względów proceduralnych.

 


 

Oznaczenie stacji kontroli pojazdów.

 


 

Badanie przydatności do ruchu drogowego - dyrektywa WE.