Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Łódź, dnia 28 listopada 2023 r.

„SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki

ul. A. Sacharowa 21/31

92-524 Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512232712

Stacje Kontroli Pojazdów

– wszystkie –

 

Szanowni Państwo,

 

Program SKP PRO pozwala na jednym stanowisku komputerowym wykonywać czynności przez kilku diagnostów samochodowych z uwzględnieniem warunków rotacyjnych. Zakres czynności obejmuje: wpis do systemu, w tym łączenie i szukanie pojazdu w CEP -> zarejestrowanie pojazdu w CEP celem przeprowadzenia badania technicznego -> pobranie opłaty -> dokonanie wpisu do systemu - po sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym dla jego typu i przeznaczenia oraz oceny prawidłowości działania pojazdu -> zakończenie badania technicznego -> wpis w rejestrze badań technicznych -> wprowadzenie danych do CEP -> dokonanie wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

 

Część wyżej wymienionych czynności administracyjnych może wykonać nie tylko diagnosta samochodowy, więc nie ma podstaw do bezpośredniego wliczania poświęconego czasu pracy diagnosty do badania technicznego pojazdu.

 

W związku z powyższym wprowadzone do programu SKP PRO oznaczenie godziny rozpoczęcia badania technicznego i jego zakończenie nie oznacza, że diagnosta samochodowy wyliczony czas wykorzystuje tylko do przeprowadzenia wszystkich czynności administracyjnych i technicznych. Często zdarza się na stacjach kontroli pojazdów, że diagności samochodowi wykonują swoje czynności według schematów organizacji pracy opracowanych przez pracodawców z uwzględnieniem funkcjonalności programu SKP PRO. Nie ma przepisu nakazującego lub zabraniającego np. wykonanie czynności administracyjnych przez właściciela stacji kontroli pojazdów, pełnomocnika, prokurenta lub innej osoby zatrudnionej do obsługi komputera w czasie, kiedy diagnosta przeprowadza badanie techniczne, a które powinien rozpocząć od momentu pobrania opłaty (art. 83 ust.1 p.r.d.). Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (§ 4 ust. 4 Dz. U. poz. 2089/2017).

 

Mając na względzie funkcjonowanie programu SKP PRO wszystkie badania techniczne przeprowadzone w trybie awaryjnym i niewysłane, są obligatoryjnie wysyłane z lokalnego rejestru badań technicznych do CEPiK tylko z datą i godziną rozpoczęcia badania. O czasie wysłania badań z trybu awaryjnego decyduje diagnosta samochodowy. SKP PRO informuje podczas zamykania o niewysłanych badaniach i domyślnie proponuje powrót do programu w celu ich wysłania. Wszelkie wykonane badania techniczne są przesłane do CEPiK po ponownym nawiązaniu połączenia VPN.

 

Czas przeprowadzenia badania technicznego

 

Pytanie: czy można w ciągu kilku minut określić prawidłowo stan techniczny pojazdu?

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – badanie powinno trwać tak długo, aby była możliwość zbadania stanu technicznego pojazdu i określenia czy może być on użytkowany w ruchu drogowym. Zatem czas badania technicznego bez wątpienia zależy od typu samego badania, rodzaju pojazdu, wyposażenia SKP, organizacji stanowiska, na którym przeprowadzane jest badanie oraz oczywiście umiejętności i rzetelności diagnosty.

 

„Jak wykazały badania prowadzone od dziewiętnastu lat na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w niektórych przypadkach badanie techniczne rzetelnie określające stan samochodu osobowego w zakresie podstawowym z dołączonym badaniem układu zawieszenia można przeprowadzić w czasie 10 – 13 min (czas mierzony od rozpoczęcia czynności związanych z identyfikacja pojazdu do wyjazdu ze stanowiska kontrolnego). Krótki czas badania był możliwy do osiągnięcia na stanowiskach przeznaczonych do badania pojazdów o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5 t w układzie potokowym, dla pojazdów które znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Jednak średnia długość czasu badania samochodów osobowych nie była mniejsza niż 15 min. W przypadku, gdy podczas badania została wykryta istotna usterka czas badania ulegał znacznemu wydłużeniu. W przypadku samochodów ciężarowych (N3) minimalny czas przeprowadzenia badania wynosił 18 min.” (Źródło: https://www.wsop.pl/jak-dlugo-powinno-trwac-badanie-techniczne-na-skp-artykul-techniczny/)

 

Należy dodać, że wszystkie wpisy wykonane w systemie SKP PRO i bazie CEPIK powinny być dokonane w chwili fizycznego przebywania pojazdu na stacji kontroli pojazdów po uprzednim sprawdzeniu. Ustawodawca nie narzucił określonego czasu na przeprowadzenie badania technicznego, ponieważ to diagnosta bierze na siebie odpowiedzialność za dopuszczenie (przedłużenie dopuszczenia) lub niedopuszczenie pojazdu do ruchu. Czasy mogą być policzone błędnie na podstawie jedynie zapisu w bazie CEP i nie porównane z czasem zarejestrowania w systemie i porównane z innymi badaniami, które nachodzą się na siebie (np. przy używaniu wersji sieciowej). Podczas sytuacji zarejestrowania w systemie dwóch pojazdów np. motocykli, diagności mogą wykonywać czynności obok stanowiska kanałowego, gdy na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów są dwa opóźnieniomierze, więc korzystanie w jednym czasie z wydzielonego miejsca nie jest prawnie zabronione. W związku z powyższym brak jest podstaw do twierdzeń, iż jakiekolwiek badanie techniczne nie mogło być wykonane w tym samym czasie.

 

Zwyczajową zasadą jest wykonywanie przez diagnostę czynności porównawczych ze stanem faktycznym danych pojazdu, a następnie pobranie opłaty i wtedy to przystępuje do wykonania badania technicznego pojazdu.

 

Program SKP PRO umożliwia uproszczenie procedury uzupełniania dokumentu identyfikacyjnego pojazdu poprzez wcześniejsze rozkodowanie z powiązanym programem AutoVIN (ponad 1 miliard nr VIN) , w którym to wystarczy wcisnąć przycisk uzupełnij lub bezpośrednio w zakładce -> załączniki i pozostałe badania ->F6 wybranie katalogu i wczytaniu danych. Przyjęty sposób pozwala na szybsze porównanie ze stanem faktycznym i wykonanie pre-rejestracji z pomocą katalogu ITS (cała procedura zajmuje około 30 s). Żeby pre-rejestracja była poprawna, konieczne jest korzystanie z marek i modeli zawartych w katalogu.

 

Podsumowując:

 • możliwe jest odczytanie czasu trwania badania technicznego danego pojazdu ze wskazaniem precyzyjnie daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia badania, o ile w administracji programu SKP PRO administrator zaznaczy poz. 29. Za datę zakończenia badania można przyjąć datę wysłania do CEP.
 • data badania jest parametrem, które w zależności od wymogów dla danego rodzaju badania technicznego umieszczana jest w systemie CEP i zaświadczeniu (zał. nr 3 poz. 1787/2019).
 • jeśli mówimy o dacie i godzinie rozpoczęcia badania technicznego może być zapisywana w systemie lokalnym tj. w programie SKP PRO. W CEP rejestrowane są czas pobrania i otrzymania danych ze stacji kontroli pojazdów.
 • zgodnie z wytycznymi ze strony CEP tj. „Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Kontroli Pojazdów”, każdy podmiot powinien ich przestrzegać – szczegóły www.dlid.pl dział CEPIK.
 • każda stacja kontroli pojazdów użytkująca program SKP PRO ma możliwość zaawansowanego tworzenia kopii bazy danych we własnym zakresie, zarówno moja firma jak i producent programu SKP PRO nie posiadamy i nie przechowujemy danych gromadzonych przez stacje kontroli pojazdów.

 

Nadmieniam, że diagnosta nie powinien:

 1. Usuwać pojazdów z programu SKP PRO bez zgody właściciela stacji kontroli pojazdów.
 2. Wypełniać zaświadczenia niezgodnie z wzorem i objaśnieniami do zaświadczenia.
 3. Obliczać czasu rozpoczęcia badania technicznego od momentu pobrania danych z CEP.
 4. Przekazywać danych do CEP niezgodnie z § 4 ust. 4 Dz. U. poz. 2089/2017 tj. wystawiania zaświadczenia po zakończeniu badania technicznego wykonanego w kilka minut i dodawania do rejestru lokalnego oraz wysyłania do CEP danych po upływie dłuższego czasu.
 5. Wyznaczać terminu następnego badania technicznego poprzez dopełnianie do 5 lat od daty pierwszej rejestracji, gdy badanie techniczne jest przeprowadzane po terminie wskazanym w dowodzie rejestracyjnym, tj. po upływie 3 lat.
 6. Pomijać przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego określonego w art. 81 ust. 11 pkt 2 lit. a w zw. z art. 81 ust. 3 tj. wypełniania dokumentu identyfikacyjnego, gdy może ustalić brakujące parametry.
 7. Łączyć badań technicznych z innymi badaniami pojazdów, które nie są wymienione w zakresie okresowego badania technicznego § 2 ust. 1 pkt. 4 (Dz.U. 776/2015 z późn. zm.).

 

Z poważaniem

Grzegorz Krzemieniecki


 Pobierz PDF