Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


  

Karta zgłoszeniowa wraz z harmonogramem do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF 


 

Seminarium 2019 r.

 


 

Krosno, dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dwóch miesiącach przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, a także przedstawiciel firmy „SUNRISE P.H.U. uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Sejmowych, podczas których omawiane były kwestie dotyczące funkcjonowania SKP w przyszłości. Podjęte działania - nie tylko z naszej strony – przyczyniły się do podjęcia w dniu 14 grudnia 2018 r. decyzji przez Marszałka Sejmu RP o skreśleniu z porządku obrad Sejmu kontrowersyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, iż do dnia dzisiejszego Dyrektywa 2014/45/UE nie została wdrożona, jednakże w dalszym ciągu trwają prace nad jej implementacją. Dlatego konieczne jest aktywne śledzenie procesu tworzenia przyszłych dyspozycji prawnych oraz zaznajomienie się z obecnym i przyszłym stanem prawnym w zakresie wykonywania badań technicznych w obliczu nadchodzących zmian. W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych, które zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi i CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

 

„Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”

 

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

  1. Rządowe plany związane z wdrożeniem przepisów UE dotyczące funkcjonowania SKP.
  2. Badanie techniczne ADR krok po kroku - prezentacja fragmentów materiału filmowego.
  3. Dodatkowe badanie techniczne (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
  4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu w zakresie:
    1. spełnienia wymagań technicznych stawianych taksówce,
    2. po demontażu atrybutów związanych z taksówką,

   – jak poprawnie sporządzić zaświadczenie; materiał opracowany z uwzględnieniem najnowszych uwarunkowań prawnych, także w oparciu o sporządzoną opinię prawną.

  5. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem dozorowym (w tym różnice pomiędzy pojazdami uczestniczącymi w wypadkach a w których stwierdzono jedynie usterki).
  6. Wyposażenie SKP - certyfikacja i legalizacja urządzeń oraz archiwizacja danych w obecnym i przyszłym stanie prawnym (Dyrektywa 2014/45/UE a prawo o ruchu drogowym); materiał przygotowany przez CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna.
  7. Centralna Ewidencja Pojazdów – wprowadzone i planowane zmiany w zakresie funkcjonowania CEPiK 2.0 po 30 listopada 2018 r.
  8. Prowadzenie dokumentacji na stacji kontroli pojazdów w oparciu o zespół kryteriów programu SKP PRO – dotyczy wprowadzonych zmian, w tym korekty dokonanych wpisów, anulowanie badania technicznego – przypadki i zasady anulowania badań technicznych w prowadzonym rejestrze i w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  9. Elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez organ kontroli ruchu drogowego a dodatkowe badanie techniczne w SKP - zasady postępowania.

Podczas każdego spotkania zapewniamy serwis kawowy i lunch. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne oraz stosowny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

W seminariach będą uczestniczyli także przedstawiciele Urzędów Miast i Starostw Powiatowych, którzy sprawują nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Informujemy również, że w związku z kolejnymi zmianami systemu CEPiK 2.0 wysłaliśmy stosowne zaproszenie do Ministerstwa Cyfryzacji z propozycją wygłoszenia prelekcji dotyczącej wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie funkcjonowania CEPiK 2.0 po 30 listopada 2018 r.

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, mailem lub faxem w terminie wskazanym w karcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny. Załącznikiem do niniejszego pisma jest harmonogram i karta zgłoszeniowa zawierająca warunki uczestnictwa.

 

Z uwagi na ograniczenia lokalowe ilość miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr Krzysztof Mikosz