Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Dodatkowe informacje na temat poruszanych zagadnień:

 • Opinia prawna w sprawie możliwości pozwu zbiorowego przeciwko Państwu Polskiemu z tytułu zaniechania zmiany cennika za badania techniczne pojazdów.
 • Jak powinien postąpić diagnosta jeśli policja interesuje się rozbieżnym odczytem drogomierza/licznika?
 • Jak zgodnie z prawem pracy zatrudniać diagnostów samochodowych? ( w związku ze składaniem wniosku do Starosty o wpis lub zmiany danych wpisanych do rejestru prowadzących stację kontroli pojazdów)
 • Przykłady nadgorliwości organów nadzoru.

 


 

Pismo, Harmonogram oraz Karta zgłoszeniowa do pobrania - PDF

 


Krosno, dnia 7 marca 2022 r.

 

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika

Szanowni Państwo,

 

po raz kolejny, przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizujemy cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą

 

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.”

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu)

Uczestnicy zadecydują o wyborze terminów spotkań

 

Planowane zagadnienia:

 

 • Planowane zmiany w przepisach od 1 września 2022 r. (zdjęcia pojazdów, zdjęcia drogomierzy, dodatkowe opłaty, zmiany dotyczące wyznaczania terminów badań technicznych, nadzór nad diagnostami przez TDT, kontrole doraźne SKP w trakcie których diagnosta pod nadzorem pracownika TDT wykonuje czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego, warsztaty doskonalenia zawodowego dla diagnostów itp.).
 • Badanie techniczne pojazdu z napędem 4x4 - materiał przygotowany przez firmę CARTEC.
 • Badanie techniczne samochodu osobowego sprowadzonego z USA.
 • Nowelizacja przepisów odnośnie badania technicznego wynikającego ze szkody istotnej pojazdu.
 • Kiedy tzw. orurowanie pojazdu jest zgodne z przepisami.
 • Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów po zmianach od 2022 roku.
 • Nasze działania w sprawie doprecyzowania przepisów związanych z SKP.
 • Cennik w SKP – najbliższe działania prawne, mające na celu zmianę tabeli opłat.
 • Postępowanie diagnosty, który zostanie wezwany na policję po wpisaniu do zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przebiegu pojazdu.

 

Uczestnikom zapewniamy:

 • certyfikat uczestnictwa,
 • materiały informacyjne, w tym m.in.:
  • prezentacja opracowana przez firmę SUNRISE „Prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów z wykorzystaniem systemu informatycznego, w tym reguły postępowania na stacji kontroli pojazdów w przypadku kontroli oraz skutki braku urzędowego wzoru takiego rejestru.”,
  • prezentacja dotycząca najnowszych orzeczeń NSA i WSA związanych z prowadzeniem SKP,
  • instrukcja przesyłania wniosków o certyfikaty SSL i VPN poprzez platformę ePUAP,
  • najnowsze projekty (ustawa i rozporządzenia) dotyczące wdrożenia przepisów od 1 września 2022 r.
 • serwis kawowy (w przypadku seminarium stacjonarnego).

 

Warunki uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej.

 

Seminaria stacjonarne odbędą się w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

CENNIK w SKP – nasze działania

Jako pierwszy podmiot w Polsce w marcu 2020 roku na ręce Pana Premiera złożyliśmy stosowną petycję w sprawie podniesienia opłat za badania techniczne pojazdów o 100%. W złożonej petycji i późniejszych pismach wskazywaliśmy na pogarszającą się rentowność podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów, w tym drastycznie rosnącą inflację i ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem SKP w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Niestety mimo wcześniejszych zapowiedzi strona Rządowa wycofała się z zamiaru podniesienia opłat, uzasadniając to zwiększeniem liczby pojazdów podlegających badaniom technicznym oraz otwieraniem nowych SKP w Polsce.

Naszym zdaniem od 2004 roku - corocznie (od 18 lat) - nie była realizowana delegacja wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym, wskazująca, iż Minister właściwy ds. transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2). Jak wiemy koszty te drastycznie rosły przez wszystkie wspomniane lata, a uzyskiwane przychody nie odzwierciedlają obecnie realiów prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W związku z powyższym, podczas seminariów zaproponujemy możliwość podjęcia działań prawnych i dołączenia do grupy podmiotów mających na celu egzekwowanie prawa, w tym zmiany cennika.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie

mgr Krzysztof Mikosz