Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

 

Co do zasady sam numer VIN nie stanowi informacji, na podstawie której można zidentyfikować konkretną osobę. Zatem nie można uznać go za dane osobowe. Jednak dla administratora danych, jakim w tym przypadku jest minister właściwy do spraw administracji publicznej, powiązanie numeru VIN z innymi informacjami identyfikującymi właściciela pojazdu, nie stanowi problemu. Umożliwia więc bez nadmiernego kosztu, czasu i działań, zidentyfikować konkretną osobę. Zatem dla niego numer VIN stanowi dane osobowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Natomiast informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. W świetle cytowanej definicji, za dane osobowe uznaje się zatem zarówno takie informacje, które pozwalają bezpośrednio na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak również takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, umożliwiają to jednak przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.

Przy ustalaniu, czy numer VIN należy do kategorii  danych osobowych, należy wziąć pod uwagę zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak i unormowania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ta druga stanowi, iż każdy pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne, jak numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy (art. 66 ust. 3a Prawa o ruchu drogowym).

Trudno więc uznać, że sam numer VIN stanowi dane osobowe. Na jego podstawie nie można bowiem zidentyfikować konkretnej osoby ani bezpośrednio, ani pośrednio bez nadmiernych kosztu, czasu i działań.

Jednak dla niektórych podmiotów mających dostęp do informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców posiadanie samego nr VIN stanowi informację, na podstawie której są one w stanie, bez nadmiernego kosztu, czasu i działań, zidentyfikować konkretną osobę.

Zgodnie bowiem z art. 80a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, w Centralnej ewidencji pojazdów gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. Dane o pojeździe to m.in. marka, typ i model; rodzaj; numer rejestracyjny; numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia); rok produkcji; seria i numer dowodu rejestracyjnego; seria i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana. Natomiast o właścicielu pojazdu oraz o jego posiadaczu gromadzone są takie dane, jak: imię i nazwisko (nazwa lub firma), adresu zamieszkania (siedziby), numer ewidencyjny PESEL, numer REGON. Ewidencję taką prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie teleinformatycznym i jest on jednocześnie administratorem danych i informacji tam zgromadzonych.

Ustawa o ruchu drogowym wskazuje zamknięty katalog podmiotów, które mają dostęp do informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Są to m.in. Policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, ZUS, straże gminne (miejskie), organy właściwe w sprawach kontroli skarbowej, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, organy podatkowe.

Dla nich numer VIN będzie stanowił dane osobowe.

 

Źródło: https://archiwum.giodo.gov.pl/