Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Interpretacje podatkowe w sprawie opłaty ewidencyjnej


 

IBPP3/443-954/14/AZ | INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

[10 listopada 2014 r.] Brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłaty ewidencyjnej za wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu

 

ITPP2/443-95C/12/KT | INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

[25 kwietnia 2012 r.] Stawka podatku obowiązująca dla czynności pobrania przez szkołę opłaty ewidencyjnej CEPiK.

 

PDI/415/1/119/06 | POSTANOWIENIE W SPRAWIE INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO

[28 czerwca 2006 r.] Czy pobierana opłata ewidencyjna przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów?

Fragment:

(...) art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania (...). Jak wynika z cytowanych przepisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjonować tylko przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. W związku z tym, że pobierana opłata ewidencyjna nie stanowi przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu a więc nie bierze udziału przy ustaleniu dochodu nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zarówno jako przychód jak też koszt podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku jest prawidłowe. (...)

 

PP/443-50/05/AZ | POSTANOWIENIE W SPRAWIE INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO

[26 października 2005 r.] Czy opłaty ewidencyjne pobierane od wpisania do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej?

 

PP/443-68/05 | POSTANOWIENIE W SPRAWIE INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO

[19 maja 2005 r.] Czy Spółka powinna ewidencjonować na kasie fiskalnej opłatę ewidencyjną CEPIK w stawce "Zw" ?

 

PP-443/37/2004 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[21 czerwca 2004 r.] Czy opłata ewidencyjna pobierana za pozytywne badanie techniczne jest zwolniona z VAT?

Fragment:

(...) w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuję: w ww. piśmie Spółka pyta czy:- prowadząc stację diagnostyczną ( badanie pojazdów), za każde pozytywne badanie pojazdu jest doliczana opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł - jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też sprzedażą zwolnioną; Ponadto Spółka pisze, że opłata ewidencyjna , została ujęta przez Spółkę jako sprzedaż zwolniona z symbolem PKWiU ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej wg zał. nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej do 30.04.2004 r. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega między innymi odpłatna (...)

 

POIV/443-12/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[18 maja 2004 r.] Czy opłata ewidencyjna pobierana z tytułu wpisu do dowodu rejestracyjnego terminu kolejnego badania technicznego pojazdu stanowi dochód z prowadzonej działalności gospodarczej i powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej?

 

P-1-443/13/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[28 kwietnia 2004 r.] Podatnik zwraca się z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobrana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na paragonach kasy rejestrującej jako sprzedaż zwolniona. Uważamy , że pobieranie opłaty ewidencyjnej w wysokości 2 zł i wykazanie jej w kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona z innymi opłatami jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), § 3 pkt 5.

Fragment:

(...) kolejnego terminu badania technicznego. Powyższy wpis nierozerwalnie łączy się ze świadczonymi przez Państwa usługami dotyczącymi przeglądów pojazdów. Jak wynika z dołączonej przez Państwo opinii klasyfikacyjnej nr OK-5672/KU-42/06-1767/04 z dnia 25.03.2004 r. wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, usługa polegająca na wpisie do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego (za którą pobierana jest opłata ewidencyjna) nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Z uwagi na fakt, iż wpisywanie wyniku badani technicznego nie stanowi usługi w rozumieniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej nie stosuje się więc do nich ustawy o VAT. Odpowiadając na Państwa zapytanie należy wskazać iż zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o VAT , podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi w tym również w zakresie handlu i (...)

 

II US-II-443/11/2004 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[9 kwietnia 2004 r.] Dotyczy opłat ewidencyjnych od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego

Fragment:

(...) Opłata ewidencyjna, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi przychód środka specjalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej i jest przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Pobieranie powyższych opłat nie może być utożsamiane ze sprzedażą towarów, ani świadczeniem usług, a także z czynnościami zrównanymi ze sprzedażą określonymi przez ustawodawcę w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku od towarów usług.

Fakturami VAT oraz fakturami wewnętrznym, zgodnie z treścią art. 32 ustawy, dokumentuje się jedynie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności niepodlegające opodatkowaniu winny być dokumentowane zwykłymi rachunkami lub innymi dowodami księgowymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zapis § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 227, poz. 2254) nakazujący w przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami wydawanie jednego dowodu ich wniesienia, uznać należy za dopuszczalne umieszczenie na fakturze VAT adnotacji o kwocie pobranej opłaty. Pozycję faktury odzwierciedlającą opłatę ewidencyjną należy opisać przywołując przepisy wymienionego rozporządzenia MSWiA. Tutejszy organ podatkowy zwraca ponadto uwagę, iż kwota pobranej opłaty nie może być traktowana jako sprzedaż zwolniona i wykazywana w fakturze ze znaczkiem „zw”. (...)

 

BI/005/0121/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[10 marca 2004 r.] Czy pobierane przez Podatnika opłaty depozytowa i ewidencyjna stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

 

PDI/415/5/2004 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[8 marca 2004 r.] Czy opłata ewidencyjna pobrana przez uprawnionego diagnostę po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania pojazdu w kwocie 2 zł stanowi jego przychód z działalności gospodarczej?

 

US VAT/443/2/2004 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[1 marca 2004 r.] Czy opłata ewidencyjna - pobierana na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227 poz. 2254), w wysokości 2 zł od dokonanych wpisów w dowodach rejestracyjnych - ma być ewidencjonowana na kasie fiskalnej?

 

PP-II/443/1/04/HK | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[20 lutego 2004 r.] Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata ewidencyjna z tytułu badania diagnostycznego pojazdu?

Fragment:

(...) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego. Z powyższych definicji wynika, iż pobór podatków oraz opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi pobieranymi przez jednostki budżetowe nie mieści się w pojęciu definicji towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc jeżeli pobierana przez Urząd opłata ewidencyjna, której sposób pobierania, ewidencjonowania i przekazywania został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227, poz. 2254) - zaliczana jest do kategorii podatków bądź opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi to wówczas nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)

 

PD/423-05/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[20 lutego 2004 r.] Jednostka zwróciła się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, czy opłata ewidencyjna pobierana przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów stanowi przychód, czy też koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Jednostka wykonuje badania techniczne pojazdów. Za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu, Jednostka jest obowiązana pobrać opłatę ewidencyjną w kwocie 2 zł - na podstawie przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Następnie pobrana opłata ewidencyjna przekazywana jest w całości na rachunek bankowy środka specjalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Według podatnika pobierana opłata ewidencyjna nie stanowi przychodów podlegających przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), natomiast kwota ta winna stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów tej ustawy.

 

US.III-443/3/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[12 lutego 2004 r.] Dotyczy opłaty ewidencyjnej. Czy opłata ewidencyjna jest opodatkowana VAT-m, czy jest zwolniona? Czy jest to przychód, czy nie? Czy rejestrować ją w kasie fiskalnej jak inne przychody, a jeśli nie to gdzie? Opłata wpisana na fakturze musi posiadać PKWiU, jeśli jest zwolniona, to jaki symbol? Jak pobierać te opłaty i gdzie rejestrować, bo jesteśmy pośrednikami w pobieraniu tej opłaty dla "środka specjalnego"?

 

PP1/443-3-I/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[11 lutego 2004 r.] - dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis w dowodzie rejestracyjnym i przekazywania zebranych kwot na odpowiednie konto „środka specjalnego” oraz obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w w/w przypadkach oraz udzielenie informacji czy pobierane opłaty są przychodem spółki i czy należy je ewidencjonować za pośrednictwem kasy fiskalnej.

 

PP-III-443/1,2/04 | INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

[5 lutego 2004 r.] Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata ewidencyjna za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu ? Czy opłata ta winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej ?