Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

orzeczenie prawomocne

Sygnatura akt IV Ka 999/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w IV Wydziale Karnym – Odwoławczym

w składzie:

          Przewodniczący:          sędzia Piotr Gerke

          Protokolant:                 prot. sąd. Katarzyna Szymanek

 

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 r.

sprawy z oskarżenia prywatnego Grzegorza Krzemienieckiego

przeciwko H. R,

oskarżonemu z art. 212§2 k.k.,

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt II K 696/18,

  1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że podwyższa do 5.000 (pięciu tysięcy) złotych nawiązkę orzeczoną wobec oskarżonego w punkcie 2,
  2. w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,
  3. kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciąża oskarżonego i z tego tytułu zasądza od niego następujące należności:
    • na rzecz Skarbu Państwa: opłatę za II instancję w wysokości 200,- zł,
    • na rzecz oskarżyciela prywatnego: kwotę 840,- zł tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 367,75 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z dojazdem pełnomocnika na rozprawę odwoławczą.

 

 

Piotr Gerke