Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wybierz rocznik:   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 286 z dn. 31 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2884 40 kB z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
2883 19 kB z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 285 z dn. 31 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2856 80 kB z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 267 z dn. 17 grudnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2660 267 kB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 263 z dn. 13 grudnia 2004 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
2624 26 kB z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
2615 385 kB z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
2606 96 kB z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. Urzędowy Ministra Infrastruktury. z 2004 r. Nr 16
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
91   z dnia 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 249
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2499 377 kB z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 246
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2469 1.0 MB z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 238
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2395 673 kB z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 223
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2264 145 kB z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
2261 233 kB z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2148 47 kB z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
2147 693 kB z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2098 711 kB z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1841 221 kB z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 173
USTAWA
1808 350 kB z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
1807 84 kB z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1773 21 kB z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 148
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1554 28 kB z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 123
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1292 2.7 MB z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 119
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1245 440 kB z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 112
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1185 499 kB z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1169 1.6 MB z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 103
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1085 422 kB z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 101
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1047 364 kB z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 100 z dn. 1 maja 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1024 31 kB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 92
USTAWA
0884 590 kB z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 77
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
0730 710 kB z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. Nr 54 z dn. 5 kwietnia 2004 r.
USTAWA
0535 8 MB z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 51
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
0495 105 kB z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 40
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0364 225 kB z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 35
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
0316 387 kB z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 34
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0300 117 kB z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 33
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
0289 27 kB z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
0283 49 kB z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 27
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0243 31 kB z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
0233 337 kB z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 24
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0215 891 kB z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 15
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
0129 215 kB z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. nr 7 z dn. 19 stycznia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0062 25 kB z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0031 209 kB z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych
0030 241 kB z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep
0029 192 kB z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z 2004 r. Nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
0015 861 kB z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami