Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


baner


 

Karta zgłoszeniowa do pobrania w PDF

PISMO do pobrania w PDF

 

Krosno, 27 sierpnia 2012 r.

SITK/02-08-12/SKP

 

Prezydenci Miast, Starostowie, Stacje Kontroli Pojazdów, 

wg rozdzielnika

 

Pismo kierujemy do organu nadzorującego stacje kontroli pojazdów i rejestrującego pojazdy, właścicieli stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych.

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Istotną kwestią są zatem użyte wyrazy zamieszczone w art. 84 ust. 3 ustawy, które jednoznacznie określają, że starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych. Jeżeli jednak, ustawodawca użyłby sformułowania "starosta może cofnąć diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych" oznaczałoby to, iż starosta mógłby to uczynić w drodze decyzji administracyjnej, lecz nie musiałby uczynić tego obowiązkowo. Aktualnie starosta nie ma jednak innej możliwości, toteż nieprawidłowe wyznaczenie terminu okresowego badania technicznego może być równoznaczne z cofnięciem uprawnień na okres 5 lat, co jest spowodowane brakiem gradacji kar związanych z pracą diagnosty.

 

Nadmieniamy zatem, iż diagnosta samochodowy dokonujący okresowego przeglądu pojazdu, wpisujący następnie datę kolejnego badania technicznego, przy wykonywaniu tych czynności jest traktowany jako osoba pełniąca funkcję publiczną. Wyznaczając zatem termin kolejnego okresowego badania technicznego powinien uwzględniać art. 57 § 4 Kpa: „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”. Obecnie kwestię jak traktować wolną sobotę przy ustalaniu terminów w postępowaniu administracyjnym w trybie art. 57 § 4 Kpa ostatecznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów z dnia 15 czerwca 2011 r. Stwierdzając, że „Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa.”. Sobota dotychczas w rozumieniu art. 57 § 4 kpa była uznawana przez niektórych jako dzień powszedni, obecnie jest dniem wolnym takim jak niedziela i święto.

 

W związku z powyższym udostępnione zostały stanowiska wraz z odpowiedzią z MTBiGM w sprawie wyznaczania terminu następnego badania technicznego pojazdu. Dostępne są na poniższych stronach:

http://www.dlid.pl/component/content/article/3/169-200712-skp-wtnb.html

http://www.dlid.pl/component/content/article/3/163-stanowisko-tnb.html

Nadmieniamy zatem, iż Departament Prawny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ma zbieżne stanowisko z naszym w zakresie wyznaczania terminów okresowych badań technicznych.

 

W kwestii wyznaczania terminu kolejnego badania technicznego, w przypadku kiedy pojazd zostanie przedstawiony do okresowego badania technicznego po upływie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji,  wypowiedziała się jedna z firm ubezpieczeniowych (po konsultacji ze swoim Biurem Prawnym) i kolejna Kancelaria Adwokacka tym razem z Warszawy. Stanowisko ubezpieczyciela i opinia prawna prezentowane będą podczas organizowanych seminariów.

 

Podczas organizowanych spotkań zaprezentujemy również stanowisko Departamentu Prawnego MTBiGP, zawierające odpowiedź na pytanie: Od jakiej daty diagnosta samochodowy powinien ustalić kolejny termin okresowego badania technicznego, w przypadku, kiedy badanie techniczne zakończyło się wynikiem negatywnym, a następnie w okresie 14 dni właściciel pojazdu przedstawił ten sam pojazd do „ponownego” sprawdzenia zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki i badanie to zostało zakończone wynikiem pozytywnym?

 

Informujemy również, że udostępniliśmy także nasze stanowisko w sprawie badania amortyzatorów, zamieszczone w ramach pomocy dla tych diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzają badania techniczne lub utracili uprawnienia - z którego wynika, iż w przypadku dodatkowych badań technicznych pojazdów, o których mowa w § 3 ustęp 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, każdorazowa kontrola pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia w przypadku samochodu osobowego, w sytuacji, kiedy w skierowaniu nie ma informacji o amortyzatorach jest bezzasadna i brak jest podstaw do pobierania opłaty. Stanowisko jest dostępne pod adresem

http://www.dlid.pl/component/content/article/3/150-amortyzatory.html

W sprawie badania amortyzatorów zwróciliśmy się z zapytaniem do MTBiGM. Odpowiedź będzie prezentowana podczas seminariów.

 

Jest to tylko część problemów, które już udało się wyjaśnić. Więcej przedstawimy podczas spotkań, w szczególności:

- wymianę korespondencji pomiędzy SITK RP w Krośnie a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz z Ministerstwem Finansów (w tym m. innymi kwestie dotyczące pobierania opłat),

- odpowiedzi jakie uzyskaliśmy z MTBiGM w związku z wysłaniem pism z pytaniami,

- niektóre zagadnienia dotyczące pracy diagnosty samochodowego, w oparciu o wybrane opinie prawne sporządzone przez dwie niezależne Kancelarie Adwokackie, także związane z pojazdem wyposażonym w zbiornik firmy „IRENE”.

 

Każdy będzie mógł się przekonać jaki wpływ miała wymiana korespondencji na projekty nowych przepisów.

 

Zapraszamy zatem do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, które organizujemy wspólnie z dystrybutorem programu SKP PRO - firmą „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi.

 

Każda osoba uczestnicząca w seminarium otrzyma materiały szkoleniowe na płycie CD  zawierające szczegółowe wyjaśnienia części omawianych zagadnień, w tym między innymi: fragmenty wyroków NSA i WSA, cytaty z indywidualnych interpretacji podatkowych i opinii prawnych, pełną aktualną wersję programu SKP PRO z ograniczonym czasem działania. 

 

Koszt uczestnictwa wynosi 280,00 zł od osoby. Wskazana kwota obejmuje również lunch, w przypadku spotkań w Katowicach, Lublinie oraz Kielcach także bezpłatny wstęp na targi. W przypadku stacji kontroli pojazdów, z którymi mamy podpisaną umowę o współpracy, wstęp jest bezpłatny dla jednej osoby. Nadmieniamy również, że wysłaliśmy zaproszenia do Policji oraz do Transportowego Dozoru Technicznego, z prośbą o uczestnictwo ich przedstawicieli w organizowanych spotkaniach, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, iż niektóre zagadnienia być może będą omawiane przez zaproszonych gości.

Wpłaty należy dokonywać na konto PKO BP SA O/ Krosno 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 w terminie 7 dni przed spotkaniem. W przypadku dokonywania wpłat w terminie późniejszym zgłoszone osoby mają obowiązek przedstawienia dowodu wpłaty. Każda osoba uczestnicząca w seminarium szkoleniowym otrzyma również stosowne zaświadczenie. Harmonogram spotkań zamieszczony jest na karcie zgłoszeniowej, którą należy przesłać faxem 13/ 43-230-12 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed spotkaniem. Każde spotkanie rozpoczyna się rejestracją o godz. 8:30 i trwa do godz. 15:00.

 

Do niniejszego pisma załączamy informację firmy SUNRISE P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi, z dnia 20.07.2012 r. w sprawie wyznaczania terminu następnego badania technicznego, którego termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.

 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ