Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Szanowni Państwo,

 

 

w odniesieniu do naszego wspólnego stanowiska z SITK RP Oddział Krosno z dnia 14 maja 2012 r., także prezentowanego poglądu od 12 lat oraz skierowanego przez SITK RP Oddział Krosno w piśmie (znak SITK/01-06-12/SKP) pytania dnia 1 czerwca 2012 do MTBiGM i uzyskanej odpowiedzi w miesiącu czerwcu br., uważam, że nakazywanie diagnostom samochodowym zmianę terminu wpisanego w zaświadczeniach na ostatni dzień roboczy, w sytuacji, gdy wprost kolejny termin badania przypada na sobotę lub niedzielę, jest postępowaniem pozbawionym podstawy prawnej. Należy tutaj przypomnieć treść art. 57 par. 4 KPA oraz treść Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. sygnatura akt I OPS 1/2011. Zgodnie z powyższym przepisem jak i uchwałą jeżeli termin kolejnego badania wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w wolną sobotę to właściwym terminem jaki winien wpisać w zaświadczeniu diagnosta jest pierwszy dzień roboczy jaki przypada po sobocie, niedzieli lub innym dniu ustawowo wolnym od pracy (tożsame dotyczy organów rejestrujących pojazdy). Niejako zmuszanie przez urzędy diagnostów do innego postępowania w tym zakresie może ich narazić na własną odpowiedzialność za swe nieprawidłowe postępowanie przewidziane w art. 84 ust. 3 pkt. 2 prawa o ruchu drogowym. Jednakże w tej sytuacji pracownik urzędu sam dopuszcza się ewentualnej odpowiedzialności karnej zarówno z art. 271 par. 1 KK w postaci nakłaniania diagnosty jako Funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu do poświadczenia w nim nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne jak również z art. 231 par. 1 KK w postaci przekroczenia swoich uprawnień lub nie dopełnienia obowiązków, czym działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Krzemieniecki

Łódź dnia 20 lipca 2012 r.

 

Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie lub umieszczanie na stronach internetowych tylko wybranych fragmentów z tego pisma. Może być publikowane tylko w całości wraz z podaniem źródła jego pochodzenia.

 

Do wiadomości otrzymują:

1. Adresat

2. Wszyscy Prezydenci i Starostowie w/g rozdzielnika.

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

4. SITK RP Oddział Krosno.

Do pisma załączam:

a) pytanie z pisma skierowanego do MTBiGM,

b) odpowiedź uzyskaną z MTBiGM wraz z podpisem..

 

 

Dotyczy: Badań technicznych pojazdów

3. Jaki termin okresowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), powinien wyznaczyć diagnosta samochodowy zatrudniony w stacji kontroli pojazdów w przypadku, kiedy termin kolejnego okresowego badania technicznego wynikający z ustawy, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy?

 

Odpowiedź:

 

 ad31

 

 

Stanowisko wraz z odpowiedzią MTBiGM do pobrania --> PDF pdf_button

 


Tematy powiązane:


Stanowisko w sprawie:

- rodzajów odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykonania ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

- cofnięcia uprawnień diagnoście samochodowemu,

- wyznaczania terminu następnego badania technicznego, w szczególności
z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.

czytaj Stanowisko


Ciekawe tematy:


Czy amortyzatory należy badać każdorazowo, podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, bez względu na wymienione usterki w skierowaniu?

czytaj Odpowiedź