Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Krosno, dnia 19.06.2019 r.

 

Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

 

 

Dotyczy: małe jednorzędowe tablice rejestracyjne

 

Szanowny Panie Premierze

 

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.) w przypadku wniosku o rejestrację dotyczącego pojazdu, dla którego mają być wydane tablice rejestracyjne, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. „b”, właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablic rejestracyjnych. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie. Konstrukcja przytoczonego przepisu wraz z definicją jednorzędowej zmniejszonej tablicy rejestracyjnej określonej w § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. „b” rozporządzenia została przygotowana, aby umożliwić oznaczanie pojazdów sprowadzanych z niektórych krajów np. z USA czy z Japonii. Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż niektórzy właściciele pojazdów składają w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie, aby uzyskać jednorzędowe zmniejszone tablice rejestracyjne. Efektem takiego działania jest wyposażenie pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym w zmniejszone tablice rejestracyjne w miejscu konstrukcyjnie przeznaczonym do zamocowania zwykłej jednorzędowej tablicy rejestracyjnej o większych wymiarach. Istotnym jest, iż jak wynika z § 1 ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno spełniać stosowne wymagania.

W obecnym stanie prawnym, naszym zdaniem diagnosta samochodowy, który stwierdzi, iż w „standardowym” miejscu przewidzianym do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej znajduje się jednorzędowa zmniejszona tablica rejestracyjna nie może tego zignorować (jak wskazują, niektóre urzędy w oparciu o dokument sporządzony np. przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów) i jest zobligowany do określenia wyniku badania technicznego jako negatywny (bez zatrzymania dowodu rejestracyjnego) wskazując jako przyczynę tego wyniku usterkę o kodzie „i” „Miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia o warunkach technicznych” wraz z dopisaniem w uwagach do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznych treści „niezgodność oznaczenia pojazdu w związku z § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. „b” rozporządzenia o rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)”. Powyższe wynika z faktu, iż samo miejsce konstrukcyjne do umieszczenia tablicy rejestracyjnej może spełniać wymagania, jednakże „zestaw” (MIEJSCE + TABLICA) już nie. Ponadto Komenda Główna Policji wskazała w piśmie z dnia 21 maja 2019 r. skierowanym na adres naszego Stowarzyszenia, iż „W konsekwencji powyższego występują przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a czynność ta ma na celu zdyscyplinowanie właściciela pojazdu do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości”.

Uwzględniając podane spostrzeżenia w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.) brakuje jednej konkretnej usterki, która mogłaby zostać wybrana przez diagnostę samochodowego bez potrzeby dokonywania dodatkowych zapisów w uwagach do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Istotne jest również, iż diagnosta samochodowy nie może „przymknąć oka” i powinien w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości zareagować, tym bardziej że z § 1 ust. 1 lit. „b” i „d” przytoczonego rozporządzenia wynika, iż badania techniczne polegają na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w różnych przepisach.

W związku z powyższym proponujemy rozważyć nowelizację:

  1. rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.) poprzez zmianę treści określonej w dziale I załącznika nr. 1 (pozycja zawartej w tabeli o kodzie 0,1 „i”) tj. dokładne wskazanie, że pojazd musi być doposażony w tablice rejestracyjne zamontowane w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.
  2. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) poprzez dopisanie lit. „c” do § 1 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 5 tj. minimalnych wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia tylnej jednorzędowej zmniejszonej tablicy rejestracyjnej (rozmiar jednorzędowej zmniejszonej tablicy rejestracyjnej to wymiar 305 mm x 114 mm, jednakże najbardziej zbliżony wymiar wskazany w rozporządzeniu to 340 mm x 240 mm).

Zwracamy się także z uprzejmą prośba o rozważenie możliwości nowelizacji przepisów, z których będzie wynikało iż pojazd może być wyposażony w dwie tablice rejestracyjne o różnych wymiarach. Jeżeli pojazd posiada z przodu zmniejszone miejsce konstrukcyjne do zamocowania zmniejszonej jednorzędowej tablicy rejestracyjnej lecz z tyłu standardowe miejsce do zamocowania „zwykłej” tablicy rejestracyjnej to być może nasza sugestia dotycząca nowelizacji przepisów w przedmiotowym zakresie zostanie wzięta pod uwagę w procesie legislacyjnym.

Załącznik: Wydruk naszej prezentacji, która była omówiona podczas seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą: „Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”, które odbyły się w marcu i kwietniu 2019 r. na terenie całego kraju.

Dostępne jest także nagranie z seminarium dla diagnostów samochodowych, które odbyło się w dniu 22 marca 2019 roku w Rudnej Małej k. Rzeszowa - https://www.youtube.com/watch?v=ot_wUncX7bs

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu – mgr Krzysztof Mikosz

 

 


 

Pobierz PDF