Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Seminarium szkoleniowe

 


Karta zgłoszeniowa do pobrania w PDF

PISMO do pobrania w PDF

 

 

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 października 2010 r. podczas XXI Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Autosalon / Autoserwis 2010 w Katowicach ul. Bytkowska 1 B.


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, jako jednostka posiadająca duże tradycje związane z prowadzoną działalnością w zakresie świadczenia usług dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów (ponad 25 lat doświadczenia w tym zakresie), wspólnie z firmą SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi serdecznie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym, skierowanym do organów nadzorujących SKP i rejestrujących pojazdy oraz Stacji Kontroli Pojazdów. Celem seminarium szkoleniowego jest wymiana doświadczeń, ujednolicenie poglądów, ustalenie aspektów prawnych i wyjaśnienie niejasności w interpretowaniu przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów.


 

W dotychczasowych 16 zorganizowanych spotkaniach w bieżącym roku uczestniczyło prawie 1000 osób! Prezentowane materiały związane z pracą diagnosty samochodowego wywarły duże wrażenie na uczestnikach seminarium.

 

Uczestnicy naszych spotkań zasygnalizowali bardzo istotny problem związany z rozbieżnością interpretacji przepisów otrzymywanych od pracowników organów nadzorujących SKP oraz innych podmiotów organizujących podobne spotkania. W okresie prowadzonej działalności doradczej dla potrzeb SKP tj. od 1984 roku, zaobserwowaliśmy, że wykładnią przepisów na szkoleniach z diagnostami często zajmują się osoby, które przekazują wyłącznie ?swoje? stanowiska w sprawie. Naszym zdaniem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Uważamy, że w całym kraju zarówno urzędnicy jak i diagności powinni stosować jedną wykładnię w oparciu o prawidłową interpretację prawną.

 

 

 

W trakcie spotkania przedstawimy 7 opinii prawnych sporządzonych przez kancelarię adwokacką specjalizującą się w zagadnieniach prawnych dotyczących ruchu drogowego:

 

Opinia prawna w sprawie prawidłowego określenia następnego terminu badania technicznego w przypadku, gdy termin wyznaczony zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Czy pracownik organu rejestrującego lub diagnosta winien zastosować przepis art. 57 Kpa?

Opinia prawna dotycząca problemów pojawiających się w praktyce na gruncie zmian ustawy ? Prawo o ruchu drogowym dokonanych przez ustawodawcę w 2009 r. w szczególności przez ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2009.97.802 ).

 • wyznaczanie terminu następnego badania technicznego dla poszczególnych rodzajów pojazdów, w tym pojazdu marki ?SAM?,
 • posiadanie przez diagnostę jednocześnie uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego,

Opinia prawna w sprawie podania podstaw prawnych:

 • jaką odpowiedzialność może ponieść pracownik organu rejestrującego lub diagnosta w przypadku nie zastosowania wprost art. 57 Kpa?
 • czy właściciel firmy lub dyrektor przedsiębiorstwa, posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrudniony w swoim miejscu pracy jako diagnosta, może dokonywać badań technicznych pojazdów będących własnością jego firmy lub przedsiębiorstwa?
 • czy kilku diagnostów (np.: 2 lub 3) zatrudnionych w jednym miejscu pracy może przeprowadzić badanie techniczne pojazdu będącego własnością drugiego diagnosty zatrudnionego w tym samym miejscu pracy?

Opinia prawna w sprawie cofnięcia uprawnień diagnoście samochodowemu, zatrudnionemu na stacji kontroli pojazdów, w zakresie podania podstaw prawnych pozbawienia go uprawnienia do wykonywania badań technicznych:

 • w drodze decyzji administracyjnej,
 • na podstawie prawomocnego wyroku karnego.

Opinia prawna w sprawie badania technicznego pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z adnotacją VAT w dowodzie rejestracyjnym w zakresie:

 • czy autonomiczność prawa podatkowego jednoznacznie rozstrzyga, że:
 • badanie pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy dokonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów,
 • dodatkowe badanie techniczne jest jednorazowe oraz bezpośrednio wpływa na sferę dyspozycji dopuszczenia pojazdu do ruchu wynikającą z ustawy ? Prawo o ruchu drogowym,
   
 • możliwości przeprowadzania dla wskazanej grupy pojazdów kolejnego okresowego badania technicznego na podstawowej stacji kontroli pojazdów,
 • obowiązku ze strony diagnosty przeprowadzania dla wskazanej grupy pojazdów dodatkowego badania technicznego bez konieczności wystawiania zaświadczenia podczas kolejnego okresowego badania technicznego. Jeśli diagnosta powinien przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne, jaką winien pobrać opłatę?
 • jak powinien postąpić diagnosta na podstawowej stacji kontroli pojazdów w przypadku pojazdu, który uległ wypadkowi lub kolizji, a z pokwitowania o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję nie wynika, że ten pojazd powinien spełniać wymagania, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • obliczania i wyznaczania terminu następnego badania technicznego na zaświadczeniu w przypadku pojazdu, który uległ wypadkowi lub kolizji, a w pokwitowaniu o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję nie wpisano ważności tego terminu.

Opinia prawna w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach w odniesieniu do wystawianego zaświadczenia zał. nr 2, o którym mowa w rozporządzeniu opublikowanym w Dz. U. z 2009 nr 155 poz. 1232, przez diagnostę samochodowego w zakresie :

 • podania podstaw prawnych zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów, czy diagnosta wypełniając zaświadczenie kieruje pojazd na okresowe badanie techniczne oraz jakie dokumenty powinien wydać właścicielowi pojazdu diagnosta? Tylko zaświadczenie, czy zaświadczenie wraz z pokwitowaniem o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego?
 • podania podstaw prawnych mających istotny wpływ na wypełnianie zaświadczenia, w jakich przypadkach należy wykreślać poz. 1 i 2 na pierwszej stronie zaświadczenia podczas przeprowadzania badań technicznych określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu?
 • badania technicznego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję: jaki wynik zaznaczy diagnosta podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego, jeśli pojazd nadal posiada usterki?

Opinia prawna w sprawie:

 • wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, w szczególności pobierania opłat za badania techniczne:
 • okresowe i dodatkowe przed pierwszą rejestracją pojazdu marki "SAM",
 • dodatkowe wymienione w art. 81 ust 11 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 81 ust. 3 wymienionej ustawy. Czy diagnosta obowiązany jest pobrać opłatę tylko za przeprowadzenie okresowego badania technicznego, czy dodatkowego i okresowego badania technicznego?
 • dodatkowe przy zmianie atrybutów w przypadku pojazdu, w którym zamontowane lub wymontowane zostały elementy wyposażenia dodatkowego np.: TAXI, L, pojazd uprzywilejowany, wyposażony w instalację gazową. Czy diagnosta obowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne?
 • dodatkowe pozostałe wymienione w art. 81 ust. 11,
 • zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Jaki rodzaj dokumentów powinien wydać diagnosta właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz jaki wynik badania technicznego powinien określić dla poszczególnych rodzajów pojazdów, po przeprowadzeniu dodatkowych badań technicznych wymienionych w art. 81 ust. 11?
 • czy brak wymaganego numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego podczas przeprowadzania badań technicznych skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, czy zastosowaniem przepisów określonych w rozporządzeniu § 6 ust 2 pkt. 1?

Doświadczenie kancelarii, która opracowała opinie prawne:

Prawnik, adwokat, właściciel kancelarii,

absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

1985-87 aplikant prokuratorski,

1987-93 prokurator w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,

1993-95 Radca Prawny,

od 1995 adwokat specjalizujący się w zagadnieniach prawnych dotyczących ruchu drogowego.


 

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z następującymi tematami:

1) Współpraca SITK RP z Krosna ze stacjami kontroli pojazdów w zakresie:

a) świadczenia dodatkowych usług związanych z prawidłowym ich funkcjonowaniem w oparciu o obowiązujące akty prawne,

b) działalności lobbingowej i doradczej.

2) Procedury uruchomienia w Stacji Kontroli Pojazdów środowiska do przekazywania danych o wykonanych badaniach technicznych pojazdów z SKP do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w trybie bezpośredniej teletransmisji.

3) Omówienie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji poj. (Dz. U. nr 118 poz. 802)

4) Kompetencje oraz proces otrzymania tytułu Rzeczoznawcy:

a) Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

b) Rzeczoznawca posiadający wpis na listę Ministra Infrastruktury.

5) Wyrok Sądu Administracyjnego dotyczącego osoby, która ukończyła szkolenie dla diagnostów przed 2004 rokiem starającej się o uprawnienia diagnosty. Czy jest konieczne ponowne szkolenie i zdawanie egzaminu?

6) Zmiana rodzaju pojazdu ciężarowego kategorii:

a) N1 na M1 osobowy,

b) N2 na autobus kat M2 i M3.

7) Program SKP PRO i czytnik kodów kreskowych dwuwymiarowych wraz z oprogramowaniem, w zakresie jego możliwości odczytania danych zawartych w dowodach rejestracyjnych.

8) Omówienie najważniejszych problemów po zmianie przepisów w sprawie np.:

a) obliczania i określania terminu następnego badania technicznego, dla poszczególnych rodzajów pojazdów,

b) zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (m. innymi zmiana atrybutów pojazdów: ?TAXI?, nauki jazdy, pojazd zasilany gazem, pojazd uprzywilejowany itp.),

c) wysokości opłat związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (m. innymi pojazd ?TAXI?, pojazd nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany itp.).

9) Reguły postępowania ewidencjonowania okresowego badania technicznego zakończonego wynikiem negatywnym.

10) Światła halogenowe i ksenonowe ? możliwość montażu.

 

Podczas każdego spotkania wyjaśnimy również, które rodzaje wykładni prawa są ważniejsze dla stacji kontroli pojazdów i diagnosty, w przypadku rozbieżności dotyczących stanowisk, interpretacji lub opinii prawnych przedstawianych przez

różne podmioty.


 

Świadczone przez nas usługi prowadzone są w oparciu o zatwierdzony regulamin, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kancelarię Radców Prawnych. Stacje Kontroli Pojazdów, które z nami współpracują mają dostęp do wielu istotnych informacji związanych z ich działalnością, o czym poinformujemy podczas spotkań.

 

Udział w seminarium szkoleniowym jest płatny i wynosi 150 zł od osoby (uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty).

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej na adres naszej jednostki, wysłać faxem (013/ 43-230-12) lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 5 października 2010 r. oraz dokonanie wpłaty na konto:

94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

 

Sala Konferencyjna może pomieścić maksymalnie 120 osób.

 

O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ