Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Aktualizacja SKP PRO - 2022 podstawy prawne VAT, PIT i CIT.

Informujemy, że zmienione zostały podstawy prawne dotyczące dodatkowych badań technicznych tzw. „podatkowych”. Obecny wzór zaświadczenia zamieszczony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1787 zawiera w dalszym ciągu nieaktualne podstawy prawne, mimo ogłoszenia w 2021 r. jednolitych tekstów ustaw – właściwe  przedstawiamy na https://forumdiagnostow.pl  - dział Dodatkowe badania techniczne -> VAT, PIT, CIT.

W programie SKP PRO nowe formułki pojawią się po pobraniu aktualnej wersji.

Pomimo naszych starań o zmianę cen określonych w archiwalnej  tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) otrzymaliśmy informację od Ministra Infrastruktury wskazującą, iż strona Rządowa nie zamierza podwyższać opłat za badania techniczne pojazdów.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

czytaj Warto wiedzieć


Pismo do Premiera w sprawie zmiany cen za badania techniczne pojazdów, które nie były waloryzowane od 17 lat.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Wyrok WSA

Przedmiotem postępowania było sprawdzenie poprawności badania technicznego pojazdu marki ... o nr rej. ..., przeprowadzonego przez diagnostę W. N. Organ ustalił, że diagnosta wykonał badanie techniczne pojazdu z wynikiem pozytywnym, dokonując wpisu w dowodzie rejestracyjnym, pomimo braku adnotacji w dowodzie pojazdu o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, czym naruszył przepis określony w pkt 10.5 kolumna 3 lit. d działu I zał. nr 1 do rozporządzenia.

Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść diagnosty.

czytaj Wyrok WSA


Informujemy, że obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż zapowiadana od lat tzw. „rewolucja” w systemie badań technicznych pojazdów wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Link do śledzenia zmian


Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

II SA/Gl 593/18 - Wyrok WSA w Gliwicach

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż ...

czytaj Warto wiedzieć


 

Pismo z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie prowadzenia rejestru badań technicznych w systemie informatycznym.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Pismo


 

Skarga Kasacyjna do NSA

Pomoc udzielona diagnoście ze strony SITK RP o/Krosno z udziałem SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki okazała się na tyle skuteczna, że w wyniku złożonej przez prawnika skargi kasacyjnej, NSA uznał ją za zasadną i zasługującą na uwzględnienie. Z rozpoznania sprawy wynika, że poszczególne organy wykazały się mierną wiedzą w zakresie rozumienia i stosowania prawa.

czytaj Wyrok NSA


 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów. W związku z sygnałami od właścicieli i pracowników SKP, zdecydowaliśmy się w dniach 25, 26 i 27 maja br. zorganizować TRZY DODATKOWE SEMINARIA ONLINE dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w kwietniu br.

 

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku

po nowelizacji przepisów”

 

 

czytaj - Seminaria 2021 r.