Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Zmiana numeru rachunku Funduszu Celowego CEPiK
 
UWAGA !!! Od 2 maja 2011 r. nowe konto Funduszu Celowego CEPiK.

Odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo z dnia 6 lutego 2011 r. w sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego.

czytaj Wyjaśnianie spraw


W sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego podjęliśmy dzialania mające na celu wyjaśnienie tego zagadnienia. W pierwszej kolejności wysłane zostałe pismo do KGP. 

czytaj Wyjaśnianie spraw


Odpowiedź na pismo z dnia 12 października 2009 r. w sprawie pytań dotyczących stosowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 września 2009 r. odnoszących się do badań technicznych pojazdów oraz opłat za przeprowadzanie tych badań. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poniżej przedstawia stanowisko.

czytaj Prawo - Stanowisko w sprawie stosowania przepisów.


Z dniem  1 stycznia 2010 r. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są oficjalnym źródłem prawa.

Na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. zamieszczona jest informacja w zakresie skuteczności zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych wraz z opisem zabezpieczeń stosowanych w dowodach rejestracyjnych.

Badanie przydatności do ruchu drogowego - Dyrektywa WE
W codziennej pracy osoby zatrudnionej wydziale komunikacji obok przepisów prawa krajowego warto również znać przepisu wspólnotowe regulujące kwestie dopuszczalności pojazdów do ruchu, w szczególności Dyrektywy Rady Nr 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Oznaczenie stacji kontroli pojazdów
Zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów stacja kontroli pojazdów powinna być

Opinia prawna z dnia 17 kwietnia 2010 r. w sprawie prawidłowego określenia następnego terminu badania technicznego w przypadku gdy termin wyznaczony zgodnie z art. 81 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Czy pracownik organu rejestrującego lub diagnosta winien zastosować przepis art. 57 kpa?

Opinia prawna z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotycząca problemów pojawiających się  w praktyce na gruncie zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym dokonanych przez ustawodawcę w 2009 r. w szczególności przez ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.97.802).