Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracę



Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

12 maja 2011 r.
Opinia prawna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie obliczania i wyznaczania terminu następnego badania technicznego przed i po upływie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji w związku z zapisem, o którym mowa w art. 81 ust 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym: ?następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego,?, w szczególności :

 

1. Jakie ma znaczenie w zdaniu spójnik "i" ?

2. Czy ww. zapis w ustawie ? Prawo o ruchu drogowym należy stosować razem, czy oddzielnie?

3. Czy właściwym jest założenie w związku z ww. zapisem w ustawie, że diagnosta po upływie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji obowiązany jest określić następny termin badania technicznego przed upływem (dopełniając do) 5 lat licząc od dnia pierwszej rejestracji.

4. Jaki organ jest uprawniony do wpisywania terminu ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. b. Czy tożsame dotyczy diagnosty samochodowego? 



Nowy projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego wraz z pismem wysłanym do UOKiK.

 czytaj Projekty aktów prawnych - Ustawy



6 lutego 2011 r.
W sprawie liczenia terminu następnego badania technicznego podjęliśmy dzialania mające na celu wyjaśnienie tego zagadnienia. W pierwszej kolejności wysłane zostałe pismo do KGP. 

 czytaj Serwis informacyjny - wyjaśnianie spraw



19 sierpnia 2011 r.

Stanowisko SITK RP oddzial w Krośnie w sprawie podważania ich kompetencji oraz podmiotów ze stowarzyszeniem współpracujących.
Kopia do pobrania -> strona 1 JPG, strona 2 JPG, strona 3 JPG,
PDF 1-3 pdf_button 

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury z 5 maja 2006 r. - załącznik do stanowiska.
Kopia do pobrania -> strona 1 JPG, PDF pdf_button

 



12 maja 2011 r.

Opinia prawna z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie w sprawie  badań technicznych i dopuszczenia do ruchu pojazdów marki SAM, w szczególności:

a)  rejestracji pojazdu i umieszczania cech identyfikacyjnych.

b) terminu badań technicznych.

c) opłat za wykonane czynności .

d) pisma Urzędu Miasta Suwałki



Odpowiedź na pismo z dnia 12 października 2009 r. w sprawie pytań dotyczących stosowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 września 2009 r. odnoszących się do badań technicznych pojazdów oraz opłat za przeprowadzanie tych badań. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poniżej przedstawia stanowisko.

czytaj Prawo - Stanowisko w sprawie stosowania przepisów.



Zmiana numeru rachunku Funduszu Celowego CEPiK
 
UWAGA !!! Od 2 maja 2011 r. nowe konto Funduszu Celowego CEPiK.

Z dniem  1 stycznia 2010 r. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są oficjalnym źródłem prawa.

Na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. zamieszczona jest informacja w zakresie skuteczności zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych wraz z opisem zabezpieczeń stosowanych w dowodach rejestracyjnych.

Badanie przydatności do ruchu drogowego ? dyrektywa WE
W codziennej pracy osoby zatrudnionej wydziale komunikacji obok przepisów prawa krajowego warto również znać przepisu wspólnotowe regulujące kwestie dopuszczalności pojazdów do ruchu, w szczególności Dyrektywy Rady Nr 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw  Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.