Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej


 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

czytaj Zawiadomienie

 


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     www.klubdiagnosty.pl

Konto Bankowe: PKO BP S.A. O/Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177

REGON: 370018453         NIP: 684-10-59-472


Krosno, dnia 12.03.2020 r.

 

Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

 

 

 

P E T Y C J A

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t. j.: Dz.U. z 2018 roku, poz. 870) składamy petycję w sprawie urealnienia stawek przewidzianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zmianami) poprzez ich podwyższenie co najmniej o 100 % na skutek uwzględnienia m.in. ponad 15 letniej inflacji i innych składników wymienionych w petycji.

 

Uzasadnienie:

Pod koniec 2019 roku do naszego Stowarzyszenia zaczęły wpływać wnioski od podmiotów z terenu całego kraju prowadzących stacje kontroli pojazdów, abyśmy złożyli na ręce Pana Premiera petycję o podjęcie inicjatywy prawodawczej zmierzającej do urealnienia cen zamieszczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (jako pochodzącego z roku jeszcze 2004).

Zawarte w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z dnia 14.10.2004 r., Nr 223 poz. 2261 z późn. zmianami) opłaty od ponad 15 lat nie uległy zmianom, a koszty prowadzenia stacji kontroli pojazdów na przestrzeni lat diametralnie wzrosły. Od października 2004 roku znacząco podniosły się ceny m.in. gazu, energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz innych pochodnych związanych z generowaniem wyłącznie kosztów wraz z podwyższeniem podatku VAT z 22% do 23%.

Kolejnym istotnym parametrem odzwierciedlającym koszty ponoszone przez właścicieli SKP jest płaca minimalna, która w 2004 roku wynosiła 824 zł brutto, a od 01.01.2020 roku ustalono stawkę na poziomie 2600 zł brutto – tendencja wzrostowa jest zjawiskiem pożądanym i korzystnym, ale po stronie właścicieli stacji zatrudniających diagnostów to ponad trzykrotny (!) przyrost kosztów zatrudnienia. Tak więc różnica pomiędzy 2020 a 2004 rokiem wyniesie 1776 zł brutto miesięcznie dla jednego pracownika. W przypadku zatrudnienia jedynie dwóch diagnostów w skali 2020 roku koszty wynikające z różnicy płacy minimalnej względem 2004 roku wyniosą zatem 42624 zł (1776 zł x 2 pracowników x 12 miesięcy). Ustalona opłata za przeprowadzenie okresowego badania technicznego samochodu osobowego kategorii M1 stanowiła w 2004 roku 11,9 % minimalnego wynagrodzenia. Wykonane w 2020 roku przeliczenie wg obowiązującej obecnie ceny ww. pojazdu pokazuje, że jest to zaledwie 3,7 % minimalnego wynagrodzenia. Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że zaniechanie ze strony prawodawcy stosowania racjonalnego prawa przy ustalaniu cen za badania techniczne generuje każdego roku mniejsze przychody. Ustalenie odpowiedniego wskaźnika w połączeniu z ustalaniem minimalnego wynagrodzenia mogłoby spowodować, że w 2020 roku cena za badania techniczne dla ww. pojazdu według skali obowiązującej w 2004 roku tj. 11,9 % minimalnego wynagrodzenia wynosiłaby 307 zł brutto.

Dodatkowym kosztem dla właściciela SKP są również pochodne wynikające ze stosunku pracy jak np. składki ZUS oraz amortyzacja budynku i urządzeń wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Kosztami dla podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów są również wszelkiego rodzaju opłacane podatki, koszty wynikające z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych, czy też koszty mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wnosimy o dokładne oszacowanie opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy pracy diagnosty samochodowego i nakładów ponoszonych przez właściciela stacji kontroli pojazdów w odniesieniu do przeprowadzanych różnych badań technicznych pojazdów – wówczas zapewne okaże się, iż uwzględnienie 15 letniej inflacji jest zbyt małą wartością. Wystarczy zapoznać się z opracowanym przez nas materiałem szkoleniowoedukacyjnym w postaci ponad dwugodzinnego filmu instruktażowego „OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE KROK PO KROKU”, który został przesłany Ministerstwu Infrastruktury w dniu 12 października 2018 roku (numer filmu instruktażowego: 379). Jesteśmy przekonani, że poświęcony czas na wykonanie wszelkich czynności wchodzących w zakres różnych badań technicznych pojazdów oraz wykorzystywane przez diagnostów samochodowych drogie urządzenia służące podczas ich przeprowadzania generują znacznie większe koszty niż 15 lat temu, a właściciele stacji kontroli pojazdów, którzy musieli zainwestować setki tysięcy złotych nie spodziewali się, iż opłaty za przeprowadzanie badań technicznych zostaną zamrożone na tak długi okres czasu.

Jakakolwiek nowelizacja przepisów związana z wymianą, naprawą, modernizacją lub zakupem nowych urządzeń, także będzie generować dodatkowe koszty na każdej stacji kontroli pojazdów. Przez ostatnie lata koszty prowadzenia działalności w formie stacji kontroli pojazdów jedynie rosną, a źródłem przychodów SKP są badania rozliczane na podstawie stawek sprzed 15 lat. Skumulowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w podanym okresie wynosi 32,7 %. W ujęciu rocznym stopa inflacji wynosiła: 2004 - 3,5%, 2005 - 2,1%, 2006 - 1,0%, 2007 - 2,5%, 2008 - 4,2%, 2009 3,5%, 2010 - 2,6%, 2011 - 4,3%, 2012 - 3,7%, 2013 - 0,9%, 2014 - 0,0%, 2015 - -0,9%, 2016 - -0,6%, 2017 - 2,0%, 2018 - 1,6%, 2019 – 2,3%. Uważamy, że dalsze utrzymanie takiego stanu tj. nie urealnienia cen, może w konsekwencji powodować bankructwa stacji kontroli pojazdów oraz utratę pracy przez diagnostów samochodowych. Nie mniej istotne mogą być konsekwencje reputacyjne dla Państwa: iż poprzez przerzedzenie siatki stacji ogranicza się obywatelowi dostęp do narzuconych badań i utrudnia dotarcie do miejsc umożliwiających realizację obowiązków nałożonych ustawą. Natomiast dodatkowym – obok urealnienia przychodów z realizacji funkcji poruczonych ustawowo w relacji do kosztów z tym związanych - pozytywnym efektem uwzględnienia nie tylko inflacji w nowym taryfikatorze opłat będzie zwiększenie wpływów do budżetu Państwa.

Jako argument przemawiający za pozytywną odpowiedzią na niniejsza petycję wykorzystujemy fakt, iż strona Rządowa rozważała możliwość podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów (projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów oraz czynności z tym związanych), jednakże w 2018 roku zmieniono w tej materii zdanie (projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych). Przykładowo, w odniesieniu do przeprowadzenia okresowego badania technicznego samochodu osobowego kategorii M1 projekt rozporządzenia z 2016 roku wskazywał opłatę w wysokości 125 zł brutto, natomiast projekt rozporządzenia z 2018 roku wskazywał opłatę na poziomie ustalonym w 2004 roku - 98 zł brutto. Działania takie trudno uznać za uwzględniające zmianę realiów społecznych i gospodarczych dla stacji kontroli pojazdów na przestrzeni od wydania rozporządzenia z 2004 roku do teraz.

Reasumując, z powyższych względów w procesie tworzenia prawa w 2020 roku proponujemy ustalenie np. opłaty za przeprowadzenie okresowego badania technicznego samochodu osobowego kategorii M1 na poziomie 10 % minimalnego wynagrodzenia, czyli 260 zł brutto. Uważamy, że podwyższenie opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów korzystnie wpłynie na finanse prowadzonej działalności w stacjach kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wystąpi też zwiększenie wpływów do budżetu Państwa poprzez płacenie wyższych podatków. Będzie więc stanowiło pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych: obywatelom zapewni dostęp do przeprowadzenia badań bez okresu zbędnego oczekiwania w kolejkach (co jest niewykluczone przy konieczności zamknięcia części stacji), przedsiębiorcom pozwoli utrzymać zakłady pracy, a Skarbowi Państwa dostarczy dodatkowych dochodów w postaci podatków od prowadzących stacje.

Występując z niniejszą petycją proponujemy zarazem aby wysokość stawek opatrzyć mechanizmem indeksowania np. wskaźnikiem inflacji (jak w projektowanym rozporządzeniu z 2016 r.) lub wskaźnikiem przyrostu minimalnego wynagrodzenia. Dzięki takiemu zabiegowi zostanie utrzymana prawidłowa relacja pomiędzy przepisami a przedmiotem regulacji, jednocześnie oszczędzając konieczności częstych ingerencji prawodawczych.

 

W załączeniu przesyłamy wnioski, które dotychczas do nas wpłynęły.

 

petycja

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu: Krzysztof Mikosz

Sekretarz Zarządu: Jacek Bućko

 


 

 Pobierz PDF