Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

czytaj Klubdiagnosty.pl


Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

czytaj Klubdiagnosty.pl


W związku z podjętą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.03.2012 r, Starosta może cofnąć uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów zarówno w wyniku kontroli, jak i po uzyskaniu informacji z innych źródeł. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych bez potrzeby przeprowadzenia kontroli wyłącznie w przypadku, kiedy stwierdzono "wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami." Zatem wyznaczanie kolejnych terminów okresowych badań pojazdów ma fundamentalne znaczenie dla diagnostów samochodowych, tym bardziej, że Art. 84 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie zawiera stwierdzenia …

czytaj Klubdiagnosty.pl


"Sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę naruszenia określonego w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) nie ma znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w tym przepisie"

czytaj Klubdiagnosty.pl


Zapraszamy do zapoznania się z pismem wysłanym do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ...

czytaj Klubdiagnosty.pl


Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które zostało wysłane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

czytaj Klubdiagnosty.pl


Opinia prawna z dnia 19 lutego 2012 r.w sprawie:

  1. przeprowadzania badań technicznych pojazdów o dmc powyżej 3,5 na podstawowej stacji kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w szczególności w zakresie badań ciągników i przyczep rolniczych,
  2. czy na podstawowej stacji kontroli pojazdów można wykonywać obecnie badania techniczne, działając w oparciu o poświadczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wydanego przed i po dniu 22.09.2009 r. ?

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


Opinia prawna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie w sprawie interpretacji art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Jaki termin okresowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), powinien wyznaczyć diagnosta samochodowy zatrudniony w stacji kontroli pojazdów w przypadku, kiedy pojazd został przedstawiony do przeprowadzonego badania w okresie po 3 latach od dnia pierwszej rejestracji i jednocześnie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia pierwszej rejestracji (właściciel pojazdu spóźnił się z przedstawieniem pojazdu w ustawowym terminie).

czytaj Prawo - opinie prawne 2012


Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które zostało wysłane do Ministerstwa...

czytaj Klubdiagnosty.pl


Informujemy, że w dniu 05.01.2012 r. SITK RP oddział w Krośnie wysłał pismo do Ministerstwa...


czytaj Klubdiagnosty.pl